Toepassing

Behoudens eventuele andersluidende bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden die uitdrukkelijk vermeld worden in de overeenkomst tussen partijen op de leveringsbonnen en/of de factuur, zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper.

Bestellingen

Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

Prijs

Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle prijzen “ex Works” en exclusief B.T.W. De prijzen vertegenwoordigen de waarde van de goederen op de dag van het aanbod. Zij worden uitgedrukt in Euro.

Voor orders of leveringen die een bepaald bedrag niet te boven gaan en voor zover de Leverancier hierop jegens de Wederpartij een beroep doet, is de Wederpartij aan de Leverancier een door de Leverancier te bepalen redelijk bedrag aan leveringskosten verschuldigd zoals vermeld op offerte en bestelling.

Betalingsvoorwaarden

Eerste bestelling van goederen dient steeds via een voorafbetaling te gebeuren. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Levering

De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.

De Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen) en deze gedeelten afzonderlijk in rekening te brengen. De Wederpartij is verplicht de afzonderlijke facturen te voldoen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden.

De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle studies en ontwikkelingen blijven eigendom van Z-APPLICATION, beschermd door de intellectuele rechten. Dit geldt eveneens voor documenten die een vertrouwelijke inhoud hebben. Bij overhandiging aan de koper mogen zij niet misbruikt worden noch door de koper noch door derden. De koper is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Z-APPLICATION behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

Waarborg

Garantie voor alle geleverde producten zal de garantieperiode van de fabrikant van de goederen niet verlengen. Garantie termijnen worden vermeld op factuur.

Ontbinding

Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

Rechterlijke bevoegdheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van Turnhout gebracht.

Alle opmerking en klachten op te sturen naar: Breemsedijk 42, 2350 Vosselaar, België.

Verkoopsvoorwaarden editie 2017